Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.


logo grant

 

Zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objęto dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z klas 2 i 3. Są to przede wszystkim uczniowie, którzy przebywają w świetlicy szkolnej. Przeprowadzono ankietę, według której 80% badanych uczniów wskazało zajęcia o charakterze rekreacyjno – sportowym za najbardziej atrakcyjne – dlatego wybrano taką formę zajęć. Elementem rekrutacji uczniów były rozmowy z wychowawcami klas 2 i 3, wychowawcami świetlicy, którzy wskazali uczniów długo przebywających w świetlicy. Podczas zajęć stosowane są metody pracy grupowej bazujące na rozwijaniu zainteresowań sportowych, czerpanie radości i zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach, opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP podczas organizacji i realizacji zajęć, współdziałanie w grupie i działanie w duchu fair play – pozytywna rywalizacja. Celem zajęć jest zaspokajanie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem nauczyciela. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach:
1. Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach zadania grantowego pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. przeznaczone są dla uczniów klas 2 i 3.
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć.
3. Liczba uczestników na zajęciach może wynosić maksymalnie 20 osób.
4. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu zajęć, zamieszczonego w informacji dla rodzica.
5. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka.
6. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na współpracy, ich celem jest rozwój kompetencji społecznych, wspieranie rozwoju osobistego uczniów.

Prowadząca zajęcia: mgr Joanna Frączek