Rewalidacja

grupa

Zajęcia rewalidacyjne mają wyrównać zaniedbania pedagogiczne oraz wynikające z nich braki w nauce, a także poprzez odpowiednie ćwiczenia usuwać wady i zaburzenia mowy, rozwijać procesy poznawcze, usprawniać koordynację ruchową oraz usuwać trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

Zajęcia te dodatkowo powinny eliminować wady postawy a poprzez psychoterapię łagodzić i usuwać zaburzenia emocjonalno-uczuciowe.

Zajęcia rewalidacyjne w naszej szkole prowadzą pedagodzy specjalni, np. oligofrenopedagodzy, logopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy

Ich celem nie jest tylko wyrównywanie braków, lecz stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Każde dziecko jest inne i posiada w sobie właściwy potencjał oraz możliwości. Trzeba szukać indywidualnych dróg, które pomogą mu stać się tak samodzielnym i przystosowanym społecznie, jak to tylko możliwe.

Praca rewalidacyjna z uczniem poprzedzona jest wnikliwą diagnozą, wywiadem z rodzicami ucznia analizą dostępnej dokumentacji, poznawaniem ucznia i jego funkcjonowania. Plany pracy opracowane są na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych przez wychowawcę, nauczycieli uczących i specjalistów pracujących z dzieckiem oraz po konsultacjach z rodzicami. Zawsze dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Przy ich realizacji specjaliści wykorzystują różnorodne, atrakcyjne dla ucznia formy pracy. Jest to proces długotrwały, a jego realizacja kontynuowana jest w zależności od stopnia postępów edukacyjnych ucznia. Należy pamiętać o tym, że w miarę wzrostu poziomu możliwości dziecka, zawsze można wracać do danych treści oferując coraz bardziej zaawansowane podejście, co w autyzmie jest rzeczą oczekiwaną i przewidywaną.

Bardzo ważnym czynnikiem w procesie rewalidacji ucznia jest ścisła współpraca z rodzicami ucznia, bez niej nie możemy liczyć na spektakularne efekty.

Głównymi celami rewalidacji są:wspomaganie procesu kształcenia poprzez stymulowanie ogólnego procesu poznawczego, usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych(np. percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, pamięci słuchowej), maksymalne rozwijanie mocnych stron ucznia, podnoszenie kompetencji społecznych, eliminowanie zachowań niepożądanych. stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego,rozwijanie zainteresowań indywidualnych.

Dążymy do tego aby nasi uczniowie opanowali takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im:

  • porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy dla siebie sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,

  • zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,

  • uczestniczyć w różnych aktywnościach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm, zachowując przy tym prawo do swojej inności,

  • wykorzystać swoja wiedzę i umiejętności w konkretnych, codziennych sytuacjach,

  • rozszerzyć umiejętności związane z interakcjami społecznymi, wdrożyć do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia,

  • przygotować się do nauki pisania i czytania w zakresie możliwym do osiągnięcia, a na dalszych etapach nauki wspierać proces zdobywania wiedzy,

  • doskonalić sprawność manualną poprzez prace z różnorodnymi materiałami i fakturami,

  • rozbudzić aktywności w dziedzinie plastyki, muzyki i tańca ze względu na jej znaczące wartości terapeutyczne,

  • rozwijać pasje i zainteresowania, prowadzić aktywny tryb życia,

  • osiągnąć maksymalnie wysokie wyniki w nauce.