Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

logo grant

Zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi objęto uczniów posiadających zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. Finansowanie dotyczy 9 grup terapeutycznych, dla każdej zaplanowano realizację 25 spotkań w roku szkolnym 2022/2023. Pieniądze otrzymano również na doposażenie bazy dydaktycznej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach:
1. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne realizowane w ramach zadania grantowego pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. przeznaczone są dla uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć.
3. Liczba uczestników na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych może wynosić maksymalnie 5 osób.
4. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu zajęć, przedstawionego rodzicom uczniów podczas planowania spotkań.
5. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka.
6. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń.
7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
8. Uczestnicy zajęć korzystają z pomocy przygotowanych przez prowadzącego, zadanie grantowe pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek
oświatowych” – Grant 3. przewiduje finansowanie pomocy dydaktycznych, potrzebnych do realizacji
zajęć.

Zajęcia realizują:
mgr Ilona Remian
mgr Ewa Grabowska van Elk