IDEA INTEGRACJI W NASZEJ SZKOLE

serce

Integracja zaczyna się w sercu człowieka”, a w naszej szkole rozpoczęła się już ponad 20 lat temu.

Opierając się na założeniach nauczania integracyjnego, od września 1999 roku, uruchomiliśmy pierwsze oddziały integracyjne, w których razem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się dzieci zdrowe. Podstawową zasadą funkcjonowania klas integracyjnych jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności i różnic. Tworząc oddziały integracyjne pamiętaliśmy o zasadzie, że klasy te powinny odpowiadać na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów, przyjmując różne style i różne tempo uczenia się oraz gwarantując każdemu odpowiednie wykształcenie.

 • Edukację w klasach integracyjnych powierzono nauczycielom - wychowawcom (w klasach I-III), nauczycielom przedmiotu (w klasach IV – VIII) oraz specjalistom – nauczycielom wspomagającym. W jednej klasie pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli, którzy razem stanowią zespół współodpowiedzialny za organizację nauczania i wychowania integracyjnego oraz jego efekty.

 • Nauczycieli w organizacji i przebiegu procesu nauczania i wychowania integracyjnego wspomagają specjaliści: psycholog, pedagog i logopeda.

 • Najważniejsze w procesie nauczania-wychowania w grupach integracyjnych jest tworzenie wspólnoty klasowej i właściwego klimatu emocjonalnego, sprzyjającego rozwijaniu tożsamości dziecka i wyzwoleniu aktywności własnej.

 • Klasy liczą do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów potrzebujących specjalnej opieki. Dzieci te są przyjmowane na podstawie orzeczenia i skierowania z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • Liczebność klas sprzyja maksymalnej indywidualizacji nauczania w procesie dążenia do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka; nauczyciele mogą efektywnie kierować nauką dziecka zdrowego oraz wspierać edukację dzieci niepełnosprawnych. W trakcie zajęć nauczyciele stosują głównie metody aktywizujące, odwołują się do doświadczeń uczniów, pobudzają ich do wypowiadania się, umożliwiają działanie, badanie, tworzenie. Nauczyciele w klasach integracyjnych realizują program szkoły masowej, dostosowując go do potrzeb swojego zespołu z uwzględnieniem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz aktywności dzieci zdrowych. Pedagog główny realizuje ramowe treści, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje treści do możliwości każdego dziecka. Szczegółowy podział obowiązków na danej lekcji podlega wewnętrznej umowie między nauczycielami.

 • W klasach realizowane są dodatkowo programy innowacyjne rozszerzające wiadomości i umiejętności uczniów np. z zakresu tematyki teatralnej, regionalnej, ekologicznej.

 • Praca w klasach integracyjnych to ciągła lekcja tolerancji do innych, a w przyszłości całego społeczeństwa. Aprobata rodziców naszych dzieci, ich pomoc w osiąganiu celów to również radość z osiąganych sukcesów.

  OFERTA KLAS INTEGRACYJNYCH

  Zapewniamy dla swoich uczniów:

  • nauczanie i wychowanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych poprzez integrację dzieci w naturalnym środowisku,

  • diagnozę potrzeb specjalnych każdego dziecka,

  • modyfikowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia,

  • stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie do przyszłego włączenia się w życie społeczne,

  • zajęcia pozalekcyjne, które są odpowiedzią na potrzeby uczestniczących w nich uczniów,

  • zajęcia rewalidacyjne – uczestniczą w nich uczniowie   indywidualnie (2 godz. tygodniowo). W czasie zajęć nauczyciel pracuje z dzieckiem nad usprawnianiem zaburzonych funkcji,

  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, społeczno-emocjonalne, dydaktyczno-wyrównawcze, dogoterapeutyczne).

  W celu jak najlepszej pomocy dzieciom nawiązaliśmy ścisłą współpracę
  z rodzicami, przedłużając w ten sposób oddziaływania pedagogiczne. Widzą oni coraz lepsze efekty pracy z dzieckiem, jego postępy, nawet jeśli są małe.

  W naszej szkole staramy się wychowywać dzieci otwarte na świat i jego problemy. Organizujemy wiele imprez integrujących nie tylko uczniów nawzajem, ale i z lokalnym środowiskiem oraz z innymi szkołami.

   

  Integracja niesie za sobą piękne wartości, które należy zacząć wpajać jak najwcześniej. Osoby niepełnosprawne żyją wśród nas czy tego chcemy czy nie. Miarą dojrzałości społecznej każdego człowieka jest także to, jak im się będzie wśród nas żyło zgodnie ze słowami wspaniałego i zasłużonego pedagoga Marii Grzegorzewskiej: „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca a społeczeństwie