Zasady uczestnictwa w zajęciach online

Zasady uczestnictwa w zajęciach online prowadzonych

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskichw Tarnowie

 

1. Udział w zajęciach online jest dla ucznia obowiązkowy. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona przez rodzica (przez e-dziennik) na lekcji online będzie odnotowana we frekwencji w e-dzienniku jako nieobecność.

2. Jeśli uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach online realizuje treści lekcji na podstawie materiałów zamieszczonych w Classroom.

3. Zajęcia online odbywają się za pośrednictwem aplikacji Google Meet.

4. Do zajęć uczeń przygotowuje zeszyt/podręcznik/zeszyt ćwiczeń, lub inne niezbędne na lekcji materiały wskazane przez nauczyciela.

5. Uczeń loguje się punktualnie na zajęcia – spóźnienia będą zaburzały lekcje.

6. Uczniowie nie korzystają z żadnych wymyślonych ników/nazw – w nazwie konta podają swoje imię i nazwisko. Zdjęcie profilowe nie może zawierać żadnych obrazków zastępujących wizerunek. Najlepiej wykorzystać do tego celu zdjęcie do legitymacji szkolnej. Jeżeli uczeń nie udostępnia wizerunku, zostawia puste miejsce w profilu, a system sam wyświetla pierwszą literę imienia.

7. Jeżeli uczeń korzysta podczas zajęć online z konta rodzica, należy poinformować o tymfakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8. W zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne –z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia.

9. Na początku lekcji nauczyciel sprawdza obecność przy włączonych kamerach i mikrofonach (jeśli uczeń ma problemy techniczne lub nie posiada kamery, to rodzic powinien powiadomić o tym fakcie nauczyciela)

10. Aby w trakcie zajęć przypadkowo nie przeszkadzać innym słuchaczom należy mieć wyciszony mikrofon. Uczeń włącza mikrofon w sytuacjach i w sposób wcześniej uzgodniony z nauczycielem

11. Na polecenie nauczyciela można wyłączyć kamerę.

12. Uczniowie do końca lekcji powinni być aktywni i odpowiadać na pytania nauczyciela.

13. Uczniowie, których tożsamości nie uda się potwierdzić nauczycielowi,nie będą przyjmowani na lekcję.

14. Nie przeszkadzamy w sposób świadomy innym uczniom i nauczycielowi podczas zajęć online.

15. W celu zabrania głosu, uczeń zgłasza na czacie chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela.

16. Odnosimy się do innych z szacunkiem – używamy kulturalnego języka, przestrzegamy normkulturalnej komunikacji.

17. Zabrania się używania komentarzy podczas lekcji do dyskusji pomiędzy uczniami. Niedopuszczalne jest komentowanie wypowiedzi innych uczniów, czy obrażanie ich. Takie zachowania będą zapisywane jako negatywne uwagi w e-dzienniku.

18. Zabronione jest robienie zdjęć, rejestrowanie przebiegu zajęć, wykonywanie zrzutów ekranu oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie.

19. Nie wolno utrwalać, rozpowszechniać cudzego wizerunku bez jego zgody, bo zachowanie takie jest łamaniem prawa.

20. Uczniowi nie wolno udostępniać linków do spotkań osobom spoza klasy.

21. W sytuacjach, których nie reguluje powyższy regulamin ma zastosowanie Statut Szkoły.