Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

wspólnota

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli uczniom:

 

 • niepełnosprawnym,

 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

 • przejawiającym zaburzenia zachowania lub emocji,

 • szczególnie uzdolnionym,

 • mającym specyficzne trudności w uczeniu się,

 • z zaburzeniami komunikacji językowej,

 • przewlekle chorym,

 • znajdującym się w kryzysowej sytuacji,

 • doświadczającym niepowodzeń edukacyjnych,

 • zaniedbanym środowiskowo,

 • przejawiającym trudności adaptacyjne (np. wcześniejsze kształcenie za granicą).

 

Specyficzne trudności w uczeniu się dotyczą uczniów, którzy ze względu na zaburzone funkcjonowanie osiągają niższe wyniki w nauce niż oczekiwane w odniesieniu do wieku, wyniku pomiaru inteligencji i poziomu edukacji. Najczęściej określamy je za pomocą pojęć:

 • dysleksja – określenie specyficznych trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu,

 • dysgrafia – trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma,

 • dysortografia – specyficzne trudności komunikowania się za pomocą pisma, szczególnie trudności z opanowaniem poprawnej pisowni,

 • dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki.

 

Uczniowie o SPE mogą liczyć na pomoc i wsparcie specjalistyczne. Na terenie naszej szkoły organizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (szczególnie przeznaczone dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się; mają na celu usprawnianie funkcji zaburzonych analizatorów, koncentracji uwagi, pamięci, kompensację, doskonalenie umiejętności czytania i pisania, wzmacnianie motywacji poprzez odnoszenie sukcesów),

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (wyrównujące braki, służą pomocą uczniowi w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej),

 • zajęcia o charakterze terapeutycznym, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne (służą nabywaniu umiejętności interpersonalnych, budowaniu adekwatnej samooceny, zarządzaniu emocjami, właściwemu rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie ze stresem),

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia kreatywne,

 • konsultacje indywidualne.

 

W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego prowadzimy zajęcia w oparciu o rekomendowane programy profilaktyczne, które na różnych etapach edukacji pomagają uczniom w przezwyciężaniu trudności, osiąganiu celów oraz wspierają adekwatną samoocenę młodego człowieka, to między innymi:

 • Przyjaciele Zippiego”,

 • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”,

 • i inne – odpowiednio do rozeznanych potrzeb i możliwości, realizowane we współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie (PPP, SPPT, GIS, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Pedagogicznej, MOPS, dzielnicowi).

Realizujemy zajęcia kształtujące zdrowy styl życia w ramach „Zielonego Projektu”. Wspieramy rodziców, organizując warsztaty, spotkania ze specjalistami, konsultacje indywidualne.

Jako zespół specjalistów jesteśmy otwarci na potrzeby naszych uczniów, wspieramy ich w osiąganiu celów, pomagamy przezwyciężać trudności. Staramy się być refleksyjni, konsekwentni, ale też empatyczni. Zachęcamy uczniów do wspierania różnych akcji charytatywnych, pielęgnujemy pamięć pokoleń, tożsamość narodową.